Bleep Euro 2016

Bleep & Ingenico Deploy EPOS Solution at Euro 2016